Politica de confidentialitate

 

Scop

Angajamentul nostru este de a oferi clienţilor noştri servicii agricole la cele mai înalte standarde profesionale, iar asta înseamnă totodată implementarea celor mai înalte standarde de confidențialitate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în activitatea noastră curentă.

Prezenta Politică de confidențialitate are scopul de a explica modul în care colectăm, stocăm, utilizăm și dezvăluim datele Dvs. personale de fiecare dată când beneficiaţi de serviciile noastre, accesaţi website-ul nostru www.ameropa.ro împreună cu toate subdomeniile acestuia (”Site”), sau interacționați în orice alt mod cu Ameropa Grains sau societăţi din Grupul Ameropa din întreaga lume.

Acordăm o atenţie deosebită procesării datelor Dvs. cu caracter personal şi vom lua toate măsurile pentru a ne asigura că prelucrarea datelor se realizează în acord cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”).

 

 • Operator

Operatorul este AMEROPA GRAINS S.A., cu sediul in Constanţa, Incinta Port Constanţa, Dana 54, Etaj 1, telefon +40 241 625 539, fax +40 241 638 296, avănd numărul de ordine în Registrul Comerţului J13/933/1996, cod unic de înregistrare RO8204170, cod poștal 900900 (denumită în continuare Ameropa Grains). Responsabilul cu protecția datelor al Ameropa Grains poate fi contactat prin e-mail la adresa grains.ro.privacy@ameropa.com.  

 

 • Principii generale

Intră în categoria datelor cu caracter personal orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Următoarele principii sunt fundamentale în prelucrarea datelor Dvs. personale:

 • Transparență şi claritate: în momentul colectării și prelucrării datelor personale, veţi fi informat despre identitatea operatorului, a destinatarilor datelor, precum și despre motivele prelucrării. Datele Dvs. personale vor fi prelucrate exclusiv pentru scopurile şi în condiţiile prevazute în prezenta Politică de confidenţialitate şi nu vor fi prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.
 • Legitimitate: colectăm şi prelucrăm date cu caracter personal doar atunci când avem un temei juridic. Utilizăm datele personale doar în scopuri comerciale adecvate, atunci când avem un interes legitim sau pentru respectarea unor obligații legale.
 • Minimizare: colectăm doar datele adecvate, relevante şi necesare în raport cu scopurile de prelucrare şi luăm toate măsurile pentru a ne asigura că prelucrarea acestora se realizează într-un mod care asigură securitatea datelor.

Obligativitatea furnizării datelor

În cazul prelucrărilor de date efectuate pentru derularea contractelor comerciale, îndeplinirea obligaţiilor legale sau în interesul legitim al Ameropa Grains, furnizarea datelor poate fi obligatorie. În cazul prelucrărilor bazate pe consimtământul persoanei vizate (spre ex. în cazul comunicărilor de marketing), oferirea consimțământului și furnizarea datelor cu caracter personal este în totalitate voluntară; pentru aceste cazuri, nu există efecte negative pentru Dvs. în cazul în care alegeți să nu oferiți consimțământul sau să furnizați date cu caracter personal. Există, însă, cazuri în care Ameropa Grains nu poate lua măsuri fără anumite date cu caracter personal, de exemplu când aceste date cu caracter personal sunt necesare pentru a vă procesa solicitările. În aceste cazuri, din păcate, nu va fi posibil să vă oferim ceea ce solicitați fără furnizarea datelor cu caracter personal relevante.

Vă rugăm să consultați secțiunea „Condiții specifice privind datele Dvs. cu caracter personal” de mai jos pentru detalii privind scopurile prelucrării datelor și temeiurile legale ale acestor prelucrări.

Folosirea mijloacelor automate de prelucrare

În cursul activităților noastre, nu utilizăm procese decizionale automate în sensul Articolului 22 din GDPR. Dacă vom aplica astfel de procese în viitor, vom informa persoanele vizate, separat, în conformitate cu prevederile aplicabile.

Divulgarea datelor

Politica noastră este de a nu dezvălui, partaja, vinde sau închiria datele unor terți, altfel decât este prevăzut în prezenta Politică de confidențialitate.

Poate fi neccesar să dezvăluim date cu caracter personal (inclusiv în forma acordării unui drept de acces) unor partenerii ai Ameropa Grains (de ex. prestatori de servicii, consultanții legali și financiari) cu care am încheiat în prealabil acorduri contractuale adecvate, în condiţiile stabilite prin legislația UE și națională. Vom dezvălui date terților exclusiv în măsura necesară efectuării prelucrărilor pentru scopurile pentru care datele au fost iniţial colectate şi vom impune acestora obligaţii adecvate de confidenţialitate.

Ameropa Grains poate dezvălui datele în vederea conformării cu obligaţii stabilite în sarcina Ameropa Grains în baza reglementărilor legale aplicabile sau ca răspuns la cererea unei instanțe sau a altei autorități publice, precum un mandat sau o citație. Ameropa Grains poate de asemenea să dezvăluie datele Dvs. cu caracter personal în cazul în care considerăm, cu bună credință, că o astfel de dezvăluire este necesară pentru prevenirea fraudelor, combaterea operaţiunilor de spălarea banilor sau de finanţare a actelor de terorism, precum şi pentru protejarea intereselor legitime ale Ameropa Grains.

Transferul datelor în afara UE/SEE

Ca regulă generală, datele Dvs. nu vor fi transferate în afara Uuniunii Europene/ Spațiului Economic European (SEE). Poate fi însă necesar să transmitem datele Dvs. cu caracter personal către alte societăți din Grupul Ameropa Grains în interiorul SEE și Elveția. În cazul transferului, protejăm și oferim o protecție adecvată transferului datelor Dvs. personale către destinatarii din tările respective prin încheierea cu destinatarii datelor a unor acorduri de transfer al datelor în forma clauzelor contractuale standard aprobate de Comisia Europeană.

Perioada de retenție

În general, datele personale colectate și utilizate vor fi stocate atât timp cât avem un interes justificat în reținerea acestor date, sau pentru orice altă perioadă mai lungă prevăzută de lege, de un regulament aplicabil de păstrare a înregistrărilor sau de către autoritățile publice. În cazul unor litigii, putem păstra datele Dvs. personale până la terminarea procesului, inclusiv pe perioada eventualelor căi de atac în instanță.

Imediat după expirarea perioadei de stocare aplicabilă, datele vor fi: (a) șterse sau distruse în siguranță; sau (b) transferate într-o arhivă (cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege sau un regulament aplicabil de păstrare a înregistrărilor). În orice caz, informațiile Dvs. personale nu vor fi păstrate într-o formă care să permită identificarea Dvs. mai mult decât este necesar pentru îndelinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, sau conform legislației relevante în vigoare.

Securitate

Am luat măsuri organizatorice și tehnice pentru a asigura un nivel de securitate adecvat împotriva riscurilor care apar în urma prelucrării, în special prin distrugerea, pierderea, modificarea, dezvăluirea, achiziția sau accesul neautorizat, manipularea voită sau accidentală, accesul de către terți, ștergerea sau modificarea datelor cu caracter personal. Veți fi notificat în cazul încălcării securității datelor, într-o perioadă de timp rezonabilă după descoperirea încălcării, cu excepția cazului în care organul abilitat stabilește că notificarea ar împiedica o cercetare penală sau ar putea pune în pericol siguranța națională. În acest caz, notificarea va fi întârziată conform instrucțiunilor organului abilitat. Vom răspunde prompt oricaror solicitari privind încălcarea securității datelor.

Drepturile persoanelor vizate

În calitate de persoană vizată, vă bucuraţi de o serie de drepturi , detaliate în continuare.

 • Renunțare. În cazul în care v-a fost solicitat consimţământul expres pentru o anumită prelucrare, puteți să vă retrageți oricând consimțământul.
 • Acces. Puteți să solicitați accesul la datele Dvs. personale. Dacă ne transmiteți o astfel de cerere, vă vom oferi toate informațiile despre scopurile prelucrării, categoriile de date prelucrate, categoriile de destinatari, perioada de retenție a datelor, drepturile dvs. de a rectifica, șterge sau restricționa datele accesate, dacă este cazul. În măsura în care o astfel de opţiune este disponibilă din punct de vedere tehnic, vă vom oferi posibilitatea de a accesa o interfaţă interactivă care vă poate oferi accesul direct la datele dvs. personale.

Restricționarea accesului: În anumite situații, există posibilitatea să nu vă putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastră personale din cauza unor restricții legale. Dacă vă refuzăm cererea de acces, vă vom comunica motivul acestui refuz.

 • Portabilitate. Puteți obține o copie a informațiilor personale pe care le avem înregistrate într-un format compatibil și o structură care vă permite să vă exercitați dreptul de portare a datelor. Dacă solicitați mai multe copii ale datelor dumneavoastră personale, putem percepe o taxă rezonabilă raportată la costurile administrative.
 • Restricționare. Puteți să cereți restricționarea în următoarele cazuri: pe o perioadă care ne permite să verificăm acuratețea datelor dvs. personale în cazul în care o contestați; în cazul în care prelucrarea este ilegală și preferați să restricționați informațiile personale, nu să le ștergeți; dacă doriți să păstrăm datele Dvs. personale, atunci când aveți nevoie de aceste date pentru apărarea unui drept în instanță. În cazul în care v-ați opus prelucrării, Ameropa Grains va verifica dacă există interese legitime pentru prelucrare care prevalează drepturilor pe care le invocaţi, urmând să va comunicăm rezultatul acestor verificări.
 • Rectificare/Ștergere. Puteți solicita corectarea, modificarea, ștergerea oricărei informații care este incompletă, expirată sau incorectă. Puteți solicita ștergerea informațiilor dvs. personale în următoarele cazuri:
 • în cazul în care datele Dvs. personale nu mai sunt necesare scopului prelucrării;
 • dacă v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor, în cazul prelucrărilor bazate pe consimțământ;
 • în cazul în care v-ați opus prelucrării datelor și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea.
 • dacă datele trebuie șterse pentru îndeplinirea unei obligații legale aplicabile Ameropa Grains.
 • datele dvs. au fost prelucrate ilegal.

Vom lua toate măsurile necesare pentru a informa împuterniciţii Ameropa Grains implicaţi în prelucrarea datelor despre această ștergere.

Nu ne vom conforma cererii dvs. când prelucrarea datelor este necesară:

 • pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;
 • a ne conforma unei obligatii legale pe care o avem;
 • în scopuri de arhivare in interes public, stiintific sau pentru studii istorice sau in scopuri statistice;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

 

 • Opoziție. Vă puteți opune prelucrării datelor Dvs. personale, pentru motive legate de situația Dvs. particulară, în limitele şi în condiţiile stabilite de lege. În acest caz nu vom mai prelucra datele dvs. personale, cu excepția cazului în care:
 • putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor si libertăților dvs.
 • în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dacă obiectați la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți ca datele dvs. personale să fie șterse, în caz contrar, doar le vom restricționa.

Puteți obiecta întotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scop de marketing întemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastră. Dacă marketingul s-a bazat pe consimțâmântul dvs., vă puteți retrage consimțământul.

 • Sesizare. Aveți, de asemenea, dreptul de a depune o sesizare sau plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Vă rugăm să ne contactați imediat în cazul în care considerați că datele Dvs. personale au fost furnizate fără consimțământ, prin cerere scrisă și datată, însoțită de dovada identității Dvs., folosind datele de contact din secțiunea Operator a prezentei Politici de confidențialitate.

Vă puteți oricând exercita drepturile sus-menţionate, în mod liber, sau ne puteţi adresa orice întrebări suplimentare despre modul în care prelucrăm datele personale prin cerere scrisă și datată, însoțită de dovada identității Dvs., folosind datele de contact din secțiunea Operator a prezentei Politici de confidențialitate.

Cererile pentru accesul, corectarea, restricționarea sau ștergerea prelucrării trebuie să fie făcute în scris și sunt supuse restricțiilor legale în vigoare. Ne vom asigura că sunt luate toate măsurile adecvate pentru rezolvarea cererii dvs. fără întârziere și, în orice caz, în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea cererii. Informația va fi transmisă prin mijloace electronice dacă este posibil, cu excepția cazului în care solicitați, în scris, altfel.

Modificări

Ocazional, prezenta Politică de confidențialitate poate fi actualizată. Modificările sunt afișate pe Site-ul nostru, astfel încât să aveți acces permanent la detaliile privind datele pe care le colectăm, la modul în care și în ce condiții sunt folosite. Orice modificare materială sau de altă natură va intra în vigoare în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării pe Site.

 

Condiții specifice privind prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal

Această secţiune descrie modalitățile în care obținem şi utilizăm datele Dvs. (scopul prelucrării), temeiul legitim al prelucrării pentru aceste scopuri şi condiţiile specifice acestor prelucrări. Vă rugăm să parcurgeţi subsecţiunile de interes cu atenţie, pentru ca prelucrarea să fie cât se poate de clară, transparentă și sigură.

 1. Informații privind Confidențialitatea Datelor pentru Vizitatorii Site-ului
 2. Informații privind Confidențialitatea Datelor pentru Candidați
 3. Informații privind Confidențialitatea Datelor pentru Parteneri de Afaceri (Clienți/ Furnizori/ Parteneri)
 4. Informații privind Confidențialitatea Datelor pentru Achiziţia Produselor cu Precursori (pesticide şi fertilizatori)
 5. Informații privind Confidențialitatea Datelor pentru Accesul în Locaţiile Ameropa Grains

 

Informații privind Confidențialitatea Datelor pentru Vizitatorii Site-ului

Utilizarea Site-ului www.ameropa.ro împreuna cu toate subdomeniile acestuia reprezintă acceptul și consimțământul dumneavoastră în ceea ce privește practicile stipulate în prezenta subsecţiune a Politicii de confidenţialitate precum și în Politica de utilizare a cookie-urilor, ce face parte integrantă din aceasta. Site-ul nostru se adresează persoanelor care au cel puțin 18 ani, astfel nu prelucrăm în mod voit date ale minorilor.

 

 • Date prelucrate

Puteți naviga pe Site-ul nostru fără să dezvăluiți date cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care doriți să ne contactaţi pentru a ne adresa orice întrebari, comentarii sau sugestii, o puteţi face prin completarea formularului din secțiunea „Contact” a Site-ului, furnizând numele dvs., o adresă validă de e-mail, şi un număr de telefon.

Utilizăm tehnologia cookie-urilor pe Site-ul nostru, fără a asocia însă folosirea cookie-urilor cu informațiile de identificare personală. Pentru mai multe informații privind utilizarea cookie-urilor vă rugăm să parcurgeţi Politica de utilizare a cookie-urilor .

 

 • Scopul prelucrării

Informațiile furnizate prin completarea formularului de contact vor fi utilizate exclusiv în scopul analizării solicitării Dvs. și, în cazul în care aceasta este acceptată de către Ameropa Grains, pentru luarea tuturor măsurilor necesare în vederea furnizării unui răspuns sau adoptării măsurilor adecvate. Refuzul de a furniza informaţiile solicitate împiedică finalizarea procesului de înregistrare a cererii şi face imposibilă comunicarea dintre Dvs. şi Ameropa Grains.

De asemenea, este posibil sa vă folosim adresa IP pentru a putea contribui la diagnosticarea problemelor legate de serverele noastre și pentru a ne administra pagina de internet, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări mișcările vizitatorilor și pentru a culege informații demografice generale care să ne sprijine în identificarea preferințelor vizitatorilor în conformitate cu Politica de utilizare a cookie-urilor.

 

 • Temeiul legitim al prelucrării

Prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal în baza consimțământului Dvs., conform dispoziţiilor Articolului 6 alin. (1) lit. a) din GDPR.

 

 • Durata de retenţie a datelor

Datele dvs. sunt păstrate timp de un an de la data colectării. Vom păstra, însă, datele Dvs. pe o perioadă de 3 ani (termenul general de prescripție conform legii române), în toate situaţiile în care, potrivit obiectului cererii Dvs., datele ne pot fi necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție, indiferent dacă are loc în cadrul unei proceduri în fața unei instanțe sau în cadrul unei proceduri administrative sau a unei proceduri extrajudiciare. La expirarea acestei perioade, datele dvs. vor fi șterse.

 

Informații privind Confidențialitatea Datelor pentru Candidați

În cazul în care doriţi să faceţi parte din echipa Ameropa Grains., vă rugăm să parcurgeţi informaţiile prezentate în continuare despre înregistrarea, stocarea şi prelucrarea datelor Dvs.

 

 • Date prelucrate

În cazul în care sunteţi interesat de o poziţie în cadrul Ameropa Grains S.A, vom reține datele dvs. de contact (nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, etc.) precum și informațiile prezentate în CV (date privind educația și experienţa Dvs. profesională).

Puteţi aplica pentru un post în cadrul companiei noastre:

  • online, prin completarea formularului din secțiunea „Cariere” a Site-ului nostru;
  • prin e-mail, la adresa:  grains.ro.jobs@ameropa.com

 

 • Scopul prelucrării

Vom procesa aceste date (date de contact, informaţii privind educaţia şi experienţa profesională) exclusiv pentru: recrutarea personalului, atunci când identificăm eventuale posibilităţi de colaborare, evaluarea calificării solicitanților pentru o poziție în cadrul Ameropa Grains, organizarea interviurilor, verificarea cunoștințelor necesare ocupării anumitor posturi şi stabilirea condițiilor ofertei de angajare.

 

 • Temeiul legitim al prelucrarii

Prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal la solicitarea Dvs., pentru efectuarea oricăror demersuri în vederea încheierii unui contract individual de muncă (potrivit Articolului 6 alin. (1) lit. b) din GDPR), în scopul intereselor legitime ale Ameropa Grains, pentru recrutarea personalului (potrivit Articolului 6 alin. (1) lit. f) din GDPR) sau în baza consimțământului Dvs. (potrivit Articolului 6 alin. (1) lit. a) din GDPR).

 

 • Durata de retenţie a datelor

Pentru a putea reveni cu eventuale oferte de angajare către Dvs., vom păstra datele pe o perioadă de 2 ani. La expirarea acestei perioade, datele Dvs. vor fi șterse.

Ne puteţi solicita oricând ştergerea datelor în cazul în care o poziţie în cadrul Ameropa Grains nu mai este de interes pentru Dvs. prin transmiterea unei cereri la adresa de e-mail grains.ro.privacy@ameropa.com.  

 

Informații privind Confidențialitatea Datelor pentru Parteneri de Afaceri (Clienți/ Parteneri/ Furnizori) şi reprezentanţii acestora

 

 • Date prelucrate

În contextul încheierii şi executării contractelor comerciale, Ameropa Grains va prelucra, în calitate de operator independent, datele cu caracter personal aparţinând:

 • partenerilor de afaceri persoane fizice. Datele colectate şi procesate în acest sens privesc numere de identificare naţională (CNP, seria şi numărul actului de identitate, numărul paşaportului sau al permisului de conducere), date de contact (e-mail, telefon, fax, adresă), date financiare (conturi bancare), date despre bunurile deţinute (spre ex. în cazul în care încheierea unui contract cu Dvs. presupune constituirea unor garanţii).
 • asociaţilor, reprezentanților (legali sau convenţionali) şi ale persoanelor de contact desemnate în acest sens de partenerii contractuali persoane juridice, transmise de partener sau colectate în orice alt mod de către Ameropa Grains. Datele colectate şi procesate în acest sens privesc date în mod uzual înscrise pe cărtile de vizită (nume, prenume, funcţie, companie, număr de telefon, adresă de e-mail), şi, în anumite circumstanţe, numere de identificare naţională (CNP, seria şi numărul actului de identitate, numărul paşaportului sau al permisului de conducere).

În cazul în care urmează să încheiaţi sau aţi semnat deja, în calitate de client, furnizor sau partener, un contract, acord, înţelegere sau orice altă convenţie sau parteneriat cu Ameropa Grains, vă rugăm să asiguraţi informarea adecvată a personalului propriu (reprezentanţi legali sau convenţionali, persoane de contact desemnate pentru derularea efectivă a contractelor sau orice alte persoane care acţionează pentru şi în numele Dvs.) cu privire la dezvăluirea datelor cu caracter personal către Ameropa Grains, conform contractului pe care l-aţi încheiat cu noi.

Notă: Atunci când executarea contractului impune, pentru orice motive, accesul Dvs./ reprezentanţilor Dvs. în locaţiile Ameropa Grains în care ne desfăşurâm activitatea, vă rugăm să parcurgeţi suplimentar secţiunea “Informații privind Confidențialitatea Datelor pentru Accesul în Locaţiile Ameropa Grains” a Politicii de confidenţialitate.

Notă: În cazul în care sunteţi un client care achiziţionează produse cu precursori (pesticide şi fertilizatori),  vă rugăm să parcurgeţi suplimentar secţiunea “Informații privind Confidențialitatea Datelor pentru Achiziţia Produselor cu Precursori” a Politicii de confidenţialitate.

 

 • Scopul prelucrării

Datele anterior menționate sunt colectate şi prelucrate în scopul încheierii şi executării efective a contractelor de către Ameropa Grains. Utilizăm datele reprezentanţilor pentru comunicări privind derularea contractului şi executarea prestaţiilor şi pentru gestionarea şi administrarea relaţiei contractuale cu partenerul de afaceri.

Putem utiliza informațiile Dvs. pentru a vă contacta, dacă avem consimțământul dvs. în acest sens, pentru a va transmite diverse comunicări prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent cu privire la ultimele oferte în domeniul agricol, anunțuri și alte informații cu privire la serviciile, produsele, evenimentele și proiectele Ameropa Grains sau vă vom invita să participaţi la sondaje cu privire la nivelul de satisfacție al clienților.

Suplimentar, putem folosi aceste date pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție, indiferent dacă are loc în cadrul unei proceduri în fața unei instanțe sau în cadrul unei proceduri administrative sau a unei proceduri extrajudiciare.

 

 • Temeiul legitim al prelucrării

Prelucrăm datele cu caracter personal aparţinând partenerilor de afaceri persoane fizice pentru încheierea şi executarea contractelor încheiate cu aceştia, conform art. 6 alin.(1) lit. b) din GDPR.

Prelucrăm datele reprezentanţilor (convenţionali sau legali), ale persoanelor de contact desemnate şi ale persoanelor împuternicite de către parteneri de afaceri persoane juridice în scopul intereselor legitime ale Ameropa Grains, în conformitate cu prevederile Articolului 6 alin. (1) lit. f) din GDPR.

Este posibil să procesăm unele dintre datele Dvs. în contextul întocmirii dorumentaţiilor financiar contabile şi al furnizării unor informații către autoritățile de stat, în baza prevederilor legale aplicabile sau pentru îndeplinirea unor obligații impuse de lege (spre ex. obligații de raportare către autoritățile fiscale). În acest caz, temeiul prelucrării este reprezentat de existența unei obligații legale, potrivit Articolului 6 alin. (1) lit. c) din GDPR.

Comunicările de marketing vor fi transmise pe baza consimțământului Dvs., potrivit Articolului 6 alin. (1) lit. a) din GDPR. Efectuarea sondajelor de opinie privind nivelul de satisfactie al clienţilor noştri are la baza interesul legitim al Ameropa Grains, potrivit art. Articolului 6 alin. (1) lit. c) din GDPR, în scopul analizării şi îmbunătăţirii serviciilor și comunicărilor noastre către Dvs.

 

 • Durata de retenţie a datelor

Vom păstra datele pe întreaga durată de derulare a relației contractuale plus o perioadă suplimentară de 3 (trei) ani (termenul general de prescripție conform legii române în scopul stabilirii sau apărării împotriva pretențiilor juridice).  Vom înceta cu efect imediat transmiterea comunicărilor de marketing în cazul în care vă retrageţi consimţamantul pentru astfel de prelucrări prin transmiterea unui e-mail la adresa grains.ro.privacy@ameropa.com. sau prin accesarea link-urilor de dezabonare existente la fiecare dintre comunicările primite pe e-mail.

În orice circumstanţă, datele sunt șterse dacă scopurile colectării sau prelucrării lor au fost atinse. Dacă datele cu caracter personal trebuie păstrate pentru respectarea unei obligații legale (spre ex. obligaţia întocmirii şi păstrării documentelor financiar-contabile pentru o perioada de 10 ani), aceste date sunt păstrate până la finalul perioadei relevante.

Informații privind Confidențialitatea Datelor pentru Achiziţia Produselor cu Precursori (pesticide şi fertilizatori)

 

 • Date prelucrate

Anumite produsele pe care le comercializăm, cum este cazul pesticidelor şi a fertilizatorilor, pot conţine nitrat de amoniu (substanţa clasificată în categoria substanţelor precursori de explozivi). Regimul acestor produse este strict reglementat, furnizarea produselor făcând obiectul mecanismului de raportare pentru tranzacții suspecte instituit prin Regulamentul (UE) nr. 98/2013 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi si Legea nr. 49/2018 privind precursorii de explozivi, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.  Pentru aceste motive, vom ţine o evidenţă strictă a tranzactiilor cu produsele care conţin acest precursor, sub forma unui registru anume destinat, în care com înscrie pentru fiecare tranzacţie efectuată cel puţin următoarele: 

 • datele de identificare ale vânzătorului/cumpărătorului – denumire societate/persoană fizică autorizată, sediu social, cod unic de înregistrare, precum şi datele de identificare ale reprezentantului care face vânzarea/cumpărarea – nume, prenume, seria şi numărul actului de identitate;
 • date despre precursorul de exploziv restricţionat vândut/achiziţionat, precum cantitate, tip, data vânzării, respectiv data livrării, locul livrării, metoda de plată, numele şi prenumele persoanei care face vânzarea/achiziţia;
 • informaţii referitoare la cumpărător, din care să rezulte dacă este cumpărător final sau cumpărător revânzător.

Orice angajat al unui operator economic care intenţionează să vândă ori să cumpere produsele trebuie să se identifice cu act de identitate şi să facă dovada că acţionează ca reprezentant al operatorului economic, prin documente justificative, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, actul constitutiv, orice act care să certifice calitatea de reprezentant al unui operator economic. Dacă vânzarea sau cumpărarea se face fără contact personal, Ameropa Grains transmiterea unor copii ale actelor care să certifice calitatea de reprezentant al operatorului economic.

Ne rezervăm dreptul de a refuza comercializarea acestor produse în cazul în care nu furnizaţi date corecte şi complete precum şi dreptul de a raporta orice tranzacţie suspectă potrivit obligaţiilor legale în sarcina Ameropa Grains.

 

 • Scopul prelucrării

Datele anterior menționate sunt prelucrate în scopul prevenirii operaţiunilor ilicite cu precursori de explozivi, raportării tranzacţiilor suspecte, a furturilor şi a dispariţiilor semnificative de precursori de explozivi precum şi pentru furnizarea datelor privind comenzile sau operaţiunile desfăşurate cu aceşti precursori cu ocazia verificărilor efectuate de autorităţile şi instituţiile publice competente (Inspectoratul General al Poliţiei Române, Garda Naţională de Mediu, Direcţia Generală a Vămilor şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor sau de unităţile subordonate acestora) privind respectarea cerinţelor stabilite pentru controlul şi supravegherea precursorilor de explozivi.

 

 • Temeiul legitim al prelucrării

Prelucrăm datele în scopul anterior menţionat pentru îndeplinirea obligaţiilor legale stabilite în sarcina Ameropa Grains privind respectarea cerinţelor stabilite pentru controlul şi supravegherea precursorilor de explozivi, conform Regulamentului (UE) nr. 98/2013 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi şi Legea nr. 49/2018 privind precursorii de explozivi, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, potrivit art. 6 alin.(1) lit. c) din GDPR.

 

 • Durata de retenţie a datelor

Registrul tranzacţiilor cu produse conţinând precursori se arhivează pe o durată de 5 ani de la terminarea acestuia potrivit dispoziţiilor legale aplicabile. Copiile documentelor justificative prezentate de către angajatul operatorului economic care intenţionează să vândă sau să cumpere precursori de explozivi restricţionaţi se păstrează pentru o perioadă de minimum 5 ani potrivit dispoziţiilor legale. La expirarea termenului de stocare, înregistrările se distrug sau se şterg, după caz, în funcţie de suportul pe care s-au stocat.

Informații privind Confidențialitatea Datelor pentru Accesul în Locaţiile Ameropa Grains

 

 • Date prelucrate

Accesul în spaţiile de desfăşurare a activităţilor se realizează prin puncte de acces special amenajate și este monitorizat. În cazul în care doriţi să accesaţi, pentru orice motive, locaţiile Ameropa Grains în care sunt depozitate produse conţinând precursori, vă vom solicita să ne furnizați următoarele date cu caracter personal la intrarea în incintă: nume, prenume, semnătură, seria și numărul actului de identitate. De asemenea, vom prelucra date privind imaginea Dvs. colectată prin intermediul sistemelor de supraveghere video.

 

 • Scopul prelucrării

Datele anterior menționate sunt prelucrate pentru asigurarea pazei şi protecţiei persoanelor, bunurilor şi valorilor, a imobilelor şi a instalaţiilor, precum şi a împrejmuirilor afectate acestora, pentru constatarea încălcării obligațiilor și măsurilor de securitate și a normelor de conduită aplicabile în incinta spațiilor de desfășurare a activității Ameropa Grains și prevenirea şi combaterea săvârşirii infracţiunilor.

Camerele de supraveghere video vor fi montate în locuri vizibile, semnalizate în mod corespunzator cu pictograme reprezentative cu vizibilitate suficientă şi poziţionate la o distanţă rezonabilă de locurile unde sunt amplasate echipamentele de supraveghere video.

 

 • Temeiul legitim al prelucrării

Prelucrarea datelor colectate de către Ameropa are la bază interesele legitime ale societății, conform art. 6 alin.(1) lit. f), respectiv îndeplinirea obligaţiilor legale stabilite în sarcina Ameropa Grains de asigurare a măsurilor de protecţie fizică a precursorilor de explozivi restricţionaţi în locaţiile unde aceştia se pun la dispoziţie, se produc, se utilizează, se experimentează, se prelucrează sau se depozitează,  potrivit Legii nr. 49/2018 privind precursorii de explozivi, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a art. 6 alin.(1) lit. c) din GDPR.

 

 

 • Durata de retenţie a datelor

Registrele de vizitatori vor fi stocate pe o perioadă de 5 ani, cu excepţia situaţiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.

Durata de stocare a datelor obţinute prin intermediul sistemului de supraveghere video este proporţională cu scopul pentru care se prelucrează datele, dar nu mai mare de 30 de zile, cu excepţia situaţiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate (precum investigarea săvârșirii unor infracțiuni, situație în care imaginile vor fi stocate pe întreaga durată de derulare a investigațiilor și aplicării măsurilor de către organele competente). La expirarea termenului de stocare, înregistrările se distrug sau se şterg, după caz, în funcţie de suportul pe care s-au stocat.

 

 

 

1. Politica de utilizare Cookie-uri

Este important de a fi transparenti si deschisi in legatura cu modul in care colectam si utilizam datele care se refera la dvs.

In spiritul transparentei, aceasta politica furnizeaza informatii detaliate despre cum si cand utilizam fisierele Cookie.

Prezenta politica referitoare la fisierele Cookie se aplica pentru orice serviciu agricol oferit prin pagina web operatea de SC Ameropa Grains S.A. cu sediul social in Str. Incinta Port Constanta Dana nr. 54, Etajul 1, Jud. Constanţa, cod postal 900900, România, (denumita in continuare Ameropa SA ), care se leaga de aceasta politica sau care o incorporeaza prin referinta.

2. Ce sunt Cookie-urile?

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe terminalul utilizatorului (de ex. computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza internetul).

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, Chrome etc.) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driverul utilizatorului).

Cookie-urile joaca un rol important in facilitarea accesului si livrarii multiplelor servicii de care va bucurati pe Internet, cum ar fi afisarea corecta a unui site atunci cand il vizitati folosind computerul, terminalul mobil sau alte echipamente de pe care accesati internetul, personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisante in moneda nationala, etc.), permiterea accesului in site-ul web, etc.

Cookie-urile ofera detinatorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de catre utilizatori, astfel incat sa le poata face mai eficiente si mai accesibile pentru utilizatori si sa poata include aplicatii sau functionalitati in site care creeaza o experienta de navigare mai facila, mai utila si mai placuta.

3. La ce sunt folosite Cookie-urile?

Fisierele Cookie fac posibila recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intr-un mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului.

Cookie-urile asigura utilizatorilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile Ameropa Grains S.A. pentru a oferi servicii comfortabile utilizatorilor: ex: – preferintele in materie de confidentialitate online sau publicitate relevanta. De asemenea, sunt utilizate in pregatirea unor statistici anonime agregate care ne ajuta sa intelegem cum un utilizator beneficiaza de paginile noastre web, permitandu-ne imbunatatirea structurii si continutului lor, excluzand indentificarea personala a utilizatorului.

4. Ce Cookie-uri folosim?

Folosim doua tipuri de Cookie-uri: de sesiune si persistente.

Cookie-urile de sesiune sunt fisiere temporare care sunt active si raman in terminalul utilizatorului pana la terminarea sesiunii sau inchiderea aplicatiei (browser-ului web).

Cookie-urile persistente sunt fisierele stocate, in functie de durata prestabilita, pe suportul de stocare a unui computer sau echipament. Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt website decat cel pe care il viziteaza utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de „third party cookies” – care pot fi folosite in mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel incat sa fie livrata publicitate cat mai relevanta pentru utilizatori.

5. Cum sunt folosite Cookie-urile de catre acest site?

O vizita pe acest site poate plasa Cookie-uri in scopuri de:

 • Cookie-uri de performanta a site-ului
 • Cookie-uri de analiza a vizitatorilor
 • Cookie-uri pentru geotargetting
 • Cookie-uri pentru publicitate

Aceste Cookie-uri pot fi proprii sau pot proveni de la terti precum Google Analytics, Facebook sau alte platforme/site-uri web care urmaresc activitatea dvs. in scopuri de marketing.

Cookie-uri de performanta

Acest tip de Cookie retine preferintele utilizatorului pe acest site, asa incat nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului. Spre exemplu: setarile volumului pentru video player, viteza de video streaming cu care este compatibil browser-ul.

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor

De fiecare data cand un utilizator viziteaza acest site softul de analytics furnizat de o terta parte genereaza un Cookie de analiza a utilizatorului. Acest Cookie ne spune daca ati mai vizitat acest site pana acum. Browser-ul ne va spune daca aveti acest Cookie, iar daca nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne viziteaza si cat de des o fac. Atat timp cat nu sunteti inregistrat pe acest site, acest Cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar in scop statistic. Daca sunteti inregistrat putem sti, de asemenea, detaliile pe care ni le-ati furnizat, cum ar fi adresa de e-mail si username-ul – acestea fiind supuse confidentialitatii si prevederilor din Politica de confidentialitate precum si prevederilor legislatiei in vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

Cookie-uri pentru geotargetting

Aceste Cookie-uri sunt utilizate de catre un soft care stabileste din ce tara proveniti. Este complet anonim si este folosit doar pentru a targeta continutul – chiar si atunci cand sunteti pe pagina noastra in limba romana sau in alta limba primiti aceeasi reclama.

Puteti refuza folosirea Cookie-urilor pe acest site si in acest caz refuzarea sau dezactivarea Cookie-urilor poate face ca anumite functii de pe acest site sa fie impracticabile sau dificil de vizitat si folosit.

De asemenea, puteti stege Cookie-urile in orice moment prin intermediul setarilor browser-ului folosit.

6. Contin Cookie-urile date personale?

Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.

Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite functionalitati pentru utilizator. Aceste date sunt criptate intr-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

7. Stergerea Cookie-urilor

In general, o aplicatie folosita pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal in mod implicit. Aceste setari pot fi schimbate in asa fel incat administrarea automata a Cookie-urilor sa fie blocata de browser-ul web sau utilizatorul sa fie informat de fiecare data cand Cookie-uri sunt trimise catre terminalul sau. Informatii detaliate despre posibilitatile si modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi gasite in zona de setari a aplicatiei (browser-ului web).

Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite functionalitati ale paginii web.

8. De ce sunt Cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator.

Dezactivarea si refuzul de a primi Cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile/inachesibile sau dificil de vizitat si folosit.

Refuzarea sau dezactivarea Cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de intrebuintari importante ale Cookie-urilor (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de produse si servicii.
 • Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – retinerea parolelor.
 • Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode, functii de safe search).
 • Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numarului de afisari a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
 • Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator.
 • Masurarea, optimizarea si caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex. prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc.). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.

9. Securitate si probleme legate de confidentialitate

Cookie-urile NU sunt virusi! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi.

Cookie-urile pot fi totusi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informatii despre preferintele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atat pe un anume site cat si pe mai multe alte siteuri, Cookie-urile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt constiente de acest fapt si in mod constant marcheaza Cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

In general browser-ele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a Cookie-urilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de Cookie-uri:

Deoarece protectia identitatii este foarte valoroasa si reprezinta dreptul fiecarui utilizator de internet, este indicat sa se stie ce eventuale probleme pot crea Cookie-urile.

Pentru ca prin intermediul lor se transmit in mod constant in ambele sensuri informatii intre browser si website, daca un atacator sau persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informatiile continute de Cookie pot fi interceptate.

Acest lucru se poate intampla, de exemplu, daca browser-ul se conecteaza la server folosind o retea necriptata (ex: o retea WiFi nesecurizata).

Alte atacuri bazate pe Cookie implica setari gresite ale Cookie-urilor pe servere. Daca un website nu solicita browser-ului sa foloseasca doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a pacali browser-ele in a trimite informatii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaza apoi informatiile in scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri.

Este foarte important sa fiti atenti in alegerea metodei celei mai potrivite de protectie a informatiilor personale.

10. Sfaturi pentru o navigare sigura si responsabila, bazata pe Cookies.

Datorita flexibilitatii lor si a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri si cele mai mari folosesc Cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile.

Iata cateva sfaturi care va pot asigura ca navigati fara griji insa cu ajutorul Cookie-urilor:

 • Particularizati-va setarile browser-ului in ceea ce priveste Cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securitatii utilizarii Cookie-urilor.
 • Daca nu va deranjeaza Cookie-urile si sunteti singura persoana care utilizeaza computerul, puteti seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelor personale de acces.
 • Daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browser-ului pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browser-ul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plaseaza Cookie-uri si de a sterge orice informatie de vizitare la inchiderea sesiunii navigare.
 • Instalati-va si updatati-va constant aplicatii antispyware.

Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedica browser-ul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile browser-ului sau sa descarce software periculos.

Asigurati-va ca aveti browser-ul mereu actualizat la ultima versiune.

Multe dintre atacurile bazate pe Cookies se realizeaza exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browser-elor.

Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate daca doriti sa va bucurati de acces pe site-urile de pe Internet – locale sau internationale. Cu o intelegere clara a modului lor de operare si a beneficiilor pe care le aduc, puteti lua masurile necesare de securitate astel incat sa puteti naviga cu incredere pe internet.

Este posibila setarea din browser pentru ca aceste Cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti seta browser-ul sa accepte Cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu esti inregistat folosind Cookie-urile, nu vei putea lasa comentarii.

Toate browser-ele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile Cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului tau.

Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteti folosi optiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari

Pentru setarile Cookie-urilor generate de terti, puteti consulta si site-ul:

http://www.youronlinechoices.com/ro/ unde gasiti mai multe informatii privind confidentialitatea legata de publicitatea online.

Pentru informatii despre folosirea cookie-urilor folosite de Google Analytics puteti consulta https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

Tabelul de mai jos descrie fiecare cookie utilizat pe website, inclusiv rolul acestuia. Nu vom utiliza aceste cookie-uri în alte moduri decât cele indicate în prezenta Politică de utilizare cookie-uri.

Denumire cookieCategorieTipScopStrict necesarDurataCine accesează cookie
_gaAnalizaPermanentUtilizate de Google Analytics pentru a retine informatii cu privire la activitate vizatatorului pe siteNu2 aniGoogle Analytics
_gatAnalizaPermanentUtilizate de Google Analytics pentru a retine informatii cu privire la activitate vizatatorului pe siteNu1 minutGoogle Analytics
_gidAnalizaPermanentUtilizate de Google Analytics pentru a retine informatii cu privire la activitate vizatatorului pe siteNu24 oreGoogle Analytics
consimtamant_cookie_analizaFuncționalitatePermanentUtilizat pentru afisarea acceptului cu privire la politica cookiesNu365 zileAmeropa SA

Ameropa SA folosește serviciile următoarelor terțe părți în scopul oferirii de funcționalități, pentru analiză și pentru publicitate. Este posibil ca aceste terțe părți să seteze și să folosească cookie-uri și/sau tehnologii similare pe website-urile și în aplicațiile operate de Ameropa SA, precum și pe website-uri și în aplicații altele decât cele operate de Ameropa SA.

Pentru mai multe detalii, consultați politicile de protecție a datelor precum și ghidurile de administrare a preferințelor utilizatorilor și posibilitățile de dezactivare oferite de companiile care gestionează aceste servicii, după caz.

Google Analytics
Categorie: Analiză
Scop: Web analytics
Politici: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Google Maps API
Categorie: Funcționalitate
Scop: Afisarea locatiei Ameropa SA
Politici: https://policies.google.com/privacy

Facebook
Categorie: Publicitate
Scop: Remarketing
Politici: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

11. Linkuri utile

Daca doriti sa afli mai multe infromatii despre Cookie-uri si la ce sunt utilizate, recomandam urmatoarele linkuri:

All About Cookies

https://www.youronlinechoices.com/ro/

12. Modificari si actualizari ale prezentei politici de cookies

Prezenta politica de cookies poate suporta modificari in functie de reglementarile legale sau pentru a urma recomandarile oferite de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

In cazul in care aveti nevoie de mai multe informatii, si ele nu s-au regasit in informatiile prezentate, ne puteti contacta direct la:

e-mail: grains.ro.privacy@ameropa.com